काळ्या ढगात दडलेल्या
अजाण माझ्या साजणा
वाट काढ अभाळूतुनी
आस लागली जिवाला

रिमझिम सरीत भासणाऱ्या
अबोल माझ्या साजणा
बोल हळूच गालातूनी
ऐकू येऊ दे श्रावणाला

डोंगर-नदीतून वाहणाऱ्या
संथ माझ्या साजणा
होवो शेवट तुझ्या प्रवासाचा
फक्त माझ्याच किनाऱ्याला

पाना-फुलात बहरणाऱ्या
सुहासिक माझ्या साजणा
दे उधळूनी गंध सारे
तृप्त होवूदे मनाला

कट्या-कुत्यात रुतलेल्या
जखमी माझ्या साजणा
घाव भरुनी काढीन मी
शोध मार्ग तू मोकळा

सागरात हरवलेल्या
भयाण माझ्या साजणा
लाव किनारी तू नाव
तेव्हाच सुख येईल नयनांना

- सहवासातल्या तुलाImage Credit  
unsplash-logoTimothy Kolczak